Bestyrelsens nyhedsbrev. Udkommer også på mail/ brev.

“Garvernyt”, januar 2014

Indbrud i Garvergården
Der er desværre inden jul været indbrud i flere lejligheder i Garvergården. Desuden har der været indbrud i biler på parkeringspladsen også før jul. Vi beder derfor alle beboere være opmærksomme på mistænkelige personer. Problemet med indbrud vil blive diskuteret på beboermødet den 20. februar.

Beboermøde 20. februar kl. 19.30
Der vil blive holdt beboermøde den 20. februar kl. 19.30 i fælleshuset. Forslag til punkter til dagsordenen modtages meget gerne på bestyrelsen@garvergaarden.dk.

Generalforsamling 29. april kl. 19.00
Dette års generalforsamling er blevet fastlagt til tirsdag den 29. april. Kl. 19.00.

Møde om klimakvarter
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter inviterer til fællesmøde for beboerforeningerne i ”2. fase” som inkluderer Garvergården. Mødet er åbent for alle beboere, men kræver tilmelding. Det foregår den 29. januar kl. 18 hos områdefornyelsen. Tilmeldingsfrist er nu på onsdag den 22. januar. Bestyrelsen beklager det korte varsel. Se mere info på nedenstående plakat.

invitation til fllesmde om tsingegade

“Garvernyt”, november 2013

Ny hjemmeside
Den nye hjemmeside er som nævnt i en separat mail nu gået i luften. Alle lejligheder burde have fået udsendt et log-in til hjemmesiden, på den e-mail, som I har opgivet. Hvis I ikke har modtaget log-in, har oplevet andre problemer med hjemmesiden eller har forslag til ændringer, så vil vi meget gerne høre fra jer på webmaster@garvergaarden.dk. 

Omlægning af lån
Med udgangen af 2013 får vi omlagt det store realkreditlån på opr. kr. 48.495.800,-
Der omlægges til 2 næsten lige store lån, nemlig et kontantlån, der er med både renter og afdrag samt et nyt rentetilpasningslån, der er uden afdrag. Omlægningen betyder, at andelen af realkreditlån med afdrag nu kommer til at udgøre 60 % af den samlede gæld mod blot 22 % før omlægningen. Denne forøgelse i afdrag opstår altså uden at boligafgiften stiger. Tværtimod sparer foreningen årligt ca. 100.000 kr. i renter. 

Rullegræs
Som I sandsynligvis har lagt mærke til, så er der blevet udlagt rullegræs på flere af de flader i gården, hvor græsset ikke vil gro. Bestyrelsen evaluerer holdbarheden af græsset og vil overveje om der også skal lægges rullegræs på de resterende bare pletter.

Maling af de blå betonflader udsat
Det kunne ikke nås at male de blå betonflader inden vejret blev for dårligt, så det er blevet udsat til foråret 2014.

Glædelig jul

Bestyrelsen ønsker hele Garvergården en rigtig glædelig jul!

 “Garvernyt” d. 28. september, 2013

Ekstraordinær generalforsamling

På generalforsamlingen den 19. september var der repræsenteret 35 andelshavere, heraf stemte de 20 for at bevare den nuværende blå farve med lysere nicher og 15 for at ændre farve til sort, med lysere nicher.
Vi indhenter nu nye tilbud på malerarbejde, og så må vi se om det bliver muligt at få malet her i efteråret, eller om det må vente til foråret.

Jubilæumsfesten

Garvergaardens 25 års jubilæumsfest den 17. august blev en stor succes, med det største antal deltagere i rigtig mange år. I eftermiddagens mange arrangementer deltog der således ca. 60 børn og voksne, og i aftenarrangementet deltog ca. 70 børn og voksne.
Bestyrelsen takker de mange deltagerefor det gode humør såvel eftermiddag, som aften. Og en særlig tak til festudvalget og de mange aktive, tak for indsatsen uden jeres kæmpe arbejde var festen ikke blevet så vellykket.

Udskiftning af vinduer
På den ordinære generalforsamling blev der orienteret om bestyrelsens prioritering på vedligeholdelsesområdet, og en af de ting der står højt på listen er udskiftning af vinduer.

Udskiftningen vil ske i under hensyn til foreningens økonomi, og at de mest udsatte vinduer bliver udskiftet først.
Vi har netop afsluttet udskiftningen af vinduerne i 10/101 til 10/110.

Vedligeholdelsesudgifter
Frants havde til bestyrelsesmødet udarbejdet en oversigt over afholdte vedligeholdelsesudgifter, og bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at vedligeholdelsesbudgettet er blevet holdt, og at der er plads til at få malet de blå betonfalder, at få foretaget nogle udbedringer af murværk, og pålægning af rullegræs på de bare pletter i græsarealerne, samt til de løbende vedligeholdelsesudgifter resten af året.

TV kanaler
Flere har spurgt om muligheden for, at vi kan få leveret TV signaler fra Østerbro TV, da de tilbyder TV pakker til en meget lavere pris end F.eks. YouSee og Waoo (det tidligere Dansk Bredbånd). Waoo leveres via Garvergaardens eget net.

Problemet er at forudsætningen for at Østerbro TV kan levere TV via Garvergaardens net, rent teknisk er, at der ikke er andre TV leverandører der benytter nettet.
Vi vil inden for kort tid sende nærmere ud om Østerbro TV (indhold i pakkerne samt priser) og samtidig vil vi spørge om hvor mange, der benytter Wa00, og om de evt. vil skifte til Østerbro TV.
Bestyrelsen skal understrege, at der i første omgang alene er tale om en undersøgelse, og såfremt der er interesse for at skifte fra Waoo til Østerbro TV vil vi tage spørgsmålet op i bestyrelsen, og med de beboere der har abonnement på Waoo.
Uanset hvad der vælges får det ingen indflydelse på leveringen af Internet.

Nabohjælp
En andelshaver har foreslået bestyrelsen, at Garvergaarden bør overveje kollektivt at tilmelde sig Nabohjælp. Bestyrelsen finder at Nabohjælp er en rigtig god ide, men opfordrer beboerne til selv at tilmelde sig.

Cykling i Gården
Vi har modtaget nogle klager over, at der på trods af opfordringer gennem årene, fortsat er rigtig mange børn og voksne, der cykler i Gården.

Vi skal erindre om, at det ifølge foreningens Husorden kun er tilladt for børn under 7 år at cykle i Gården.
Vi skal derfor opfordre alle beboere til at vise respekt for de vedtagne regler ved at trække cyklen ud af Gården; det er at udvise respekt for de gående.
Vi skal også lige gøre opmærksom på, at cykler ikke må stå i Gården, eller foran boligerne, men skal placeres i cykelstativer, cykelskure, eller de afmærkede områder.

Ny hjemmeside
En meget energisk gruppe arbejder med at fremstille en helt ny hjemmeside til Garvergaarden.
Det er et kæmpearbejde, men vi regner med at kunne erstatte den nuværende hjemmeside med den nye inden årets udgang.

Oprydning
Normalt arrangerer vi en oprydnings runde en gang årligt, bl.a. med det formål, at få indsamlet cykler, der ikke længere er brugbare.

I år vil vi undlade cykeloprydningen, men opfordrer beboerne til at overveje om der er cykler, der ikke længere tjener noget formål ? I må meget gerne sætte dem i Storskrald rummet.
Til gengæld er der behov for oprydning rundt om i Gården f.eks. bruges trappeopgange til opbevaring af fodtøj, men vi skal gøre opmærksom på, at ifølge brandvedtægterne må der ikke stå noget på trappeopgangene, og på Svalegangene skal der være mindst 1 meters passage fra rækværket.

Endelig er der behov for oprydning i legerum, i barnevognsskuret og mange andre steder i Gården.

Vaskeriet
Desværre har vi flere gange oplevet, at der er beboere, der farver deres tøj i vaskemaskinerne,. Det er strengt forbud, og får den efterfølgende bruger ødelagt sit tøj, skal den der har anvendt farvemiddel erstatte det ødelagte tøj.

Vi skal samtidig endnu engang anmode brugere af vaskeriet, om at rydde op efter sig, herunder sætte kurve på plads under bordet, slukke lyset på toilettet, samt i øvrigt respektere de ”Regler for brug af Vaskeriet”, som er opslået i Vaskeriet.

Cafeen
I har sikkert opdaget, at lejeren af Cafeen har udskiftet sit koncept fra en Italiensk restaurant til en burgerrestaurant med et stort udvalg af burgere, med navne fra gaderne omkring restauranten.

Charlotte Dahl forsikrer om, at der fortsat vil være samme hyggelige stemning som i den Italienske restaurant.

Klage over Crossfitt
Det er vigtigt at være gode venner med sine naboer, derfor har såvel bestyrelsesmedlemmer som enkelte beboere i Garvergaarden henvendt sig til motionscentre Crossfitt, Jagtvej 203, for at opfordre dem til at tage hensyn til beboerne ud mod Masnedøgade.

Desværre har Crossfitt reageret afvisende, med det resultat, at de beboere der har soveværelse ud mod Masnedøgade bliver vækket fra kl. 6.30 når motionisterne fra centret kommer trampende forbi, for at vende ud for nr. 107.
Vi har såvel mundtligt, som skriftligt, opfordret Crossfitt til at omlægge løberuten, således at den fortsætter ud af Jagtvej, der er der ingen privatboliger i stueetagen, men desværre har der ikke været nogen positiv reaktion fra Crossfitt. Det er ikke ligefrem godt naboskab.

Strikkeklub
Strikkeklubben er kommet godt i gang efter sommerferien, men der er stadig plads , så er du interesseret så kontakt Lisbet 2E.12

Madklub
Madklubben er ligeledes kommet i gang efter sommerferien, men der er stadig plads. Er du interesseret i at stå for en aften (meget gerne sammen med en eller flere), så bedes du kontakte Kirsten 2E.11.

Andre fællesaktiviteter
På generalforsamlingen blev der luftet tanker om fællesaktiviteter for børn og unge. Bestyrelsen skal erindre om, at lokalerne stilles gratis til rådighed for aktiviteter, der er åbne for beboerne i Garvergaarden. Så kom endelig i gang , men husk at kontakte bestyrelsen inden I starter.

Brug af Garvergaardens mailadresser
Som bekendt har vi nu mailadresser far alle boliger, minus 10.

I har modtaget forskellige meddelelser, samt Nyhedsbreve, men bestyrelsen har besluttet, at adresserne også skal kunne benyttes til andre opslag, loppemarked mm.
Derfor har bestyrelsen vedtaget følgende retningslinjer for brug af mailadresserne:

• De indhentede mailadresser er fortrolige, og skal behandles med fortrolighed.
• Administrationen af mailadresserne udøves af en af bestyrelsen udpeget person (pt. hansdaugaard@yahoo.dk)
• Ved hjælp af adresserne er der mulighed for at beboerne kan få udsendt tilbud om f.eks. boligsalg, der kan annonceres med særlige tilbud osv.
• Den beboer der annoncerer, oplyser sin egen mailadresse, som interesserede kan henvende sig til.
• Når der er tale om tilbud fra beboerne, skal det tydeligt markeres, at der er tale om en annonce.
• Reglerne for brug af Garvergaardens mailadresser offentliggøres på den nye hjemmeside.

Venlig hilsen
Garvergaardens bestyrelse.

Ansvarlig for Nyhedsbrevet:
Hans Daugaard, september 2013

 


Denne side redigeres og opdateres af bestyrelsens,webmaster, i samarbejde med formanden.

Skriv en kommentar