Vedtægter 2016

pdf Button

Navn, hjemsted og formål

§ 1. Foreningens navn er A/B Garvergården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at eje og administrere foreningens ejendom matr. nr. 935 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Masnedøgade 2 A – 10 og Tåsingegade 27 A, 2100 København Ø.

Medlemmer

§ 3. Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der har eller samtidig med optagelsen som medlem overtager, brugsretten til og flytter ind i foreningens ejendom. Med-lemmet skal betale det til enhver tid fastsatte indskud.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter, om ejendomsfunktionærer og erhvervslejere kan optages som medlemmer af foreningen og vilkårene herfor.

Stk. 3 Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne, jf. dog § 12.

Stk. 4. Undtaget fra ovennævnte bestemmelser er andelshavere, der har købt en andel i forenin-gen med henblik på at fremleje denne til deres børn (forældrekøb).
Det er kun tilladt at erhverve én andelsbolig til brug for forældrekøb, dette gælder også for an-delshavere, der er bosiddende i foreningen. Således at det er muligt at eje to andele i forenin-gen, men dog kun at have brugsret til én og forældrekøb på den anden.
Ved forældrekøb forstås at andelsboligen erhverves af en eller flere forældre og fremlejes til andelshaverens biologiske eller adopterede børn. Ved forældrekøb forstås endvidere at en an-delsbolig erhverves af et eller flere børn og fremlejes til andelshaverens biologiske forældre eller adoptivforældre. Opfylder andelshaveren ikke længere betingelserne for forældrekøb, er an-delshaver forpligtet til at overdrage andelsboligen til en person, som kan godkendes efter stk. 1, eller til selv at flytte ind i og bebo andelsboligen.

Kommunikation

§ 3A. Al korrespondance mellem medlemmerne og foreningen ved dennes bestyrelse og admi-nistrator foregår per e-mail samt ved filer vedhæftet e-mail eller tilknyttet e-mail i form af link til foreningens hjemmeside eller andre hjemmesider. Det gælder uanset andet måtte være angi-vet i andre bestemmelser i vedtægten.

Stk. 2. Ved korrespondance forstås blandt andet; indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtægterne (årsregnskaber, budgetter, forslag, m.v.), vand-/varmeregnskaber, op-krævninger, påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen og inkassopåkrav) og varslinger (herunder varsling om adgang til lejligheden).

Stk. 3. Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondance ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom, såfremt bestyrelsen eller administrator beslutter det, eller så-fremt et medlem har underskrevet en erklæring om, at al korrespondance til medlemmet skal ske med almindelig post.

Stk. 4. Det enkelte medlem er ansvarlig for, at administrator har den til enhver tid gældende e-mailadresse til medlemmet, og at den pågældende e-mailadresse kan modtage e-mail fra admi-nistrator og bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks orientere administrator herom. Korrespondance skal anses for fremkommet til medlemmet, når korre-spondance er afsendt til den senest af medlemmet oplyste e-mailadresse.

Stk. 5. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondance ikke kommer frem til medlemmet. Administrator eller foreningen kan ikke hol-des ansvarlig herfor.

Stk. 6. Det nærmere indhold af den i stk. 3 nævnte erklæring samt eventuelle retningslinjer ved-rørende digital kommunikation fastsættes af bestyrelsen.

Indskud

§ 4. For beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, sva-rende til kr. 500,00 pr. m2. Indskud skal betales kontant, idet dog beboere, der indtræder ved stiftelsen, kan modregne depositum, forudbetaling og indestående på indvendig vedligeholdel-seskonto.

Stk. 2. Ved en senere overdragelse betales ud over indskuddet et tillægsbeløb, således at ind-skud og tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter § 20.

§ 5. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der skal optages banklån eller realkreditlån, der er sikret ved håndpant i et ejerpantebrev eller pantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlem-merne kun personligt pro rata for denne pantegæld/lån, hvis kreditor udtrykkeligt har taget for-behold herom.

Stk. 3. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2 indtil en ny andelshaver er god-kendt og har overtaget boligen og hermed er indtrådt i forpligtelsen.

§ 6. Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

§ 7. En andel i foreningens formue kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i
overensstemmelse med reglerne i §§ 14-20 og 23, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber § 6 b.

Stk. 2. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til lov om andelsboligforeningen og andre boligfællesskaber § 4 a.

Stk. 3. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan be-styrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

Boligaftale

§ 8. Foreningen opretter en boligaftale med hvert medlem. Boligaftalen indeholder bestemmel-ser om boligens brug. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlin-gens beslutninger.

Boligafgift

§ 9. Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af generalfor-samlingen. Som almindeligt depositum erlægges ud over indskuddet et beløb svarende til 3 må-neders boligafgift. Andelshavere, der er indtrådt ved foreningens stiftelse, betaler dog ikke no-get depositum.

Vedligeholdelse

§ 10. Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedli-geholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedlige-holdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer.

Stk. 3. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nød-vendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning.

Stk. 4. Andelshaveren er forpligtet til at give adgang til lejligheden for håndværkere til udførel-se af arbejde, der er besluttet af generalforsamling eller bestyrelse.

Forandringer

§ 11. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Enhver forandring af boligen skal, inden den bringes til udførelse, forelægges for besty-relsen til godkendelse. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer.

Stk. 3. Ved følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættelse, men alene som vilkår for godkendelse stille krav om normal, forsvarlig udførelse af arbejdet og evt. krav om reetablering af lette vægge ved fraflytning. Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende rum, nedrivning af lette vægge mellem beboelsesrum, opsætning af faste skabe, udvidelse af elinstallationer og tilsvarende sædvanlige forandringer.

Stk. 4. Ønskes forandringerne udført af hensyn til ældre eller handicappedes særlige behov, kan bestyrelsen forlange forandringernes reetableret til oprindelig løsning ved andelshaverens fra-flytning.

Stk. 5. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Fremleje

§ 12. En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. En andelshaver, der er flyttet til en anden købt eller solgt bolig, og som har sat sin andelsbolig til salg, har ret til at fremleje sin bolig i op til 6 måneder.

Stk. 2. Uagtet bestemmelsen i § 12, stk. 1 er andelshaveren berettiget til uden bestyrelsens god-kendelse og uden tidsbegrænsning at fremleje til børn, stedbørn, børnebørn eller forældre. Leje-ren har ikke tilladelse til yderligere fremleje. Når en lejer fraflytter andelen uden at en efter denne bestemmelse berettiget ny lejer indtræder, er andelshaveren forpligtet til enten selv at flytte ind i andelen eller sælge den.

Stk. 3. Der skal udfærdiges en fremlejetilladelse, som underskrives af andelshaver, fremlejetager og tegningsberettigede. Fremlejetilladelsen opbevares af administrator.

Husorden

§ 13. Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død.

Stk. 3. Et medlem har altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra husdyrhold.

Overdragelse

§ 14. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen i følgende rækkefølge:

a) Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

b) Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker ved bytning til anden helårsbolig. Hvis man som andelshaver har overtaget lejligheden i henhold til § 14 litra a, er det en betingelse for bytning af denne lejlighed, at man selv har beboet lejligheden i mindst 6 måneder inden tidspunktet for bytning.

c) Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på den interne venteliste hos be-styrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. Overtages boligen af et an-det medlem af foreningen, har den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til den nu ledige bolig, jf. litra e.

d) Til børn, af andelshavere boende i ejendommen, som er indtegnet på foreningens børne-venteliste. Børnene kan opskrives, fra de er små, som passive og blive opført som aktive, når der opstår et behov for en bolig. Det barn, som indtegnes først på listen, går forud for de senere indtegnede.

e) Til personer, som indstilles af andelshaveren.

f) Til personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig be-grundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der ind-stilles.

Stk. 3. En lejlighed kan ikke sælges i fri handel, hvis købsprisen er 15 % lavere (ekskl. løsøre) end prisen udbudt på ventelisten.
Lejligheden skal da genudbydes til samme nedsatte pris på ventelisten.

Stk. 4. Et aktivt salgsforsøg skal være påbegyndt senest 6 måneder fra den dato lejligheden har været udbudt på venteliste. Hvis overdrageren vælger at stoppe eller udsætte salget, skal § 14 om overdragelse overholdes.

§ 15. Har andelshaveren ikke inden mindst 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig efter § 14, stk. 1, litra d indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestem-melserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 23.

§ 16. En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.

Dødsfald

§ 17. Dør andelshaveren, har ægtefællen, der bebor lejligheden, ret til at fortsætte medlemskab og brugsretten til boligen.

Stk. 2. Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reg-lerne i § 14, stk. 1, at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.

Stk. 3 Efterlades der ikke ægtefælle, skal overdragelsen ske efter følgende rækkefølge:

a) Personer, som beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 1 år havde haft fælles husstand med andelshaveren.

b) Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død.

c) Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie.

Stk. 4. Ved overdragelse efter stk. 3 finder reglerne i § 14, stk. 2 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3 måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forin-den finder § 15 tilsvarende anvendelse.

Samlivsophævelse

§ 18. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskab og brugsretten til boligen.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen.

Opsigelse

§ 19. Andelshaveren kan opsige boligaftalen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. An-delshaveren hæfter dog for de forpligtelser, der følger af denne vedtægt, jf. § 5, stk. 3, indtil lejligheden er overdraget og en ny andelshaver er indtrådt efter reglerne i §§ 14-23.

Købesum

§ 20. Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

a) Værdien af andelen i foreningens formue, ansat til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Andelenes prisfastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens prisfastsættel-ses er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

b) Værdien af forbedringer i boligen ansat til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund alder og slitage.

c) Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsat under hen-syntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

d) Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil.

Stk. 2. Fastsættelsen af prisen for forbedringer og inventar sker på grundlag af en opgørelse ud-arbejdet efter syn og skøn foretaget af en uvildig sagkyndig skønsmand udpeget af administra-tor. Skønsmanden skal ved besigtigelse af lejligheden indkalde både den fraflyttende andelsha-ver, den indflyttende andelshaver og en repræsentant for bestyrelsen, og udarbejder en vurde-ringsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bin-dende for alle parter. Omkostningerne ved skønnet fordeles ligeligt mellem den fraflyttende og den indflyttende andelshaver. Ved salg af enhver lejlighed skal der foretages et El samt VVS eftersyn af en autoriseret elektriker og VVS’er. Udgiften til El samt VVS eftersyn skal betales af fraflyttende andelshaver.

Stk. 3. Bestyrelsen skal ikke godkende prisen udover andelsværdi ved overdragelse af erhvervs-andele, hvortil der ikke er knyttet brugsretten til en bolig. Overdragelse foretages i øvrigt, jf. § 23 stk. 4.

Finansiering af købesum

§ 22. Har andelshaveren i forbindelse med finansieringen af købet af andelen optaget et lån i et pengeinstitut, underretter bestyrelsen pengeinstituttet om godkendelse af salg af andelen, hvis pengeinstituttet udtrykkelig har anmodet herom.

Fremgangsmåde

§ 23. Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en specifika-tion af købesum med prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar samt oplysning om fortrydelsesret. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen be-kendt med indholdet af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfælles-skaber om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt be-stemmelserne om straf.

Stk. 2. Mellem køber og sælger oprettes en skriftlig aftale. Bestyrelsen kan forlange, at aftalen oprettes på en standardblanket. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Salgsaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3. Forenin-gen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbo-gen samt refunderer afholdte udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde herved og ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion.

Stk. 3. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4. Købesummen skal indbetales til foreningen, som – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af ga-rantien – afregner restprovenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlæg-shavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Andelsboligforeningen er berettiget til at tilbageholde et beløb til sikring af, at lejligheden afleveres i forsvarlig stand, samt et depositum til sikring af fraflyttende andelshavers opfyldelse af forpligtigelse i forbindelse med varmeregn-skab mv. Udbetaling af restbeløbet skal ske tidligst 2 og senest 4 uger efter overtagelsen.

Stk. 5. Såfremt køberen ønsker dette, skal bestyrelsen med køberen, senest 14 dage efter over-tagelsen af boligen, gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedli-geholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.

Stk. 6. Forlanger køberen prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren.

Eksklusion

§ 24. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende til-fælde:

a) Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

b) Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

c)  Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.

d) Når et medlem optræder til gene for ejendommen eller dennes beboere, eller optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.

e) Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.

f) Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån, eller et lån, som foreningen har garanteret for.

g) Når et medlem i øvrigt gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens be-stemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.

Stk. 2. Bestyrelsens beslutning efter § 24 c, d og g, kan inden en måned fra meddelelsen ind-bringes for en generalforsamling, jf. § 25, stk. 2.

Stk. 3. Efter eksklusionen skal bestyrelsen disponere efter reglerne i § 15.

Generalforsamling

§ 25. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning
4) Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi.
5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering.
6) Indkomne forslag.
7) Godkendelse af budget og eventuel ændring i boligafgift.
8) Valg til bestyrelsen.
9) Eventuelt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af besty-relsens medlemmer, af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 26. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelse skal in-deholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag, herunder valg af administrator og revisor, som ønskes behandlet på generalfor-samlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelsha-verne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer og admi-nistrator. De adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

Stk. 4. Hver andel giver en stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem, til en anden andelshaver eller til bestyrelsen. En andelshaver kan dog kun afgive en stemme i henhold til fuldmagt.

§ 27. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.

Stk. 2. Vedtagelse af forslag om:

a) Nyt indskud,
b) regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften, jf. § 9 eller formuefordelingen, jf. § 6,
c) iværksættelse af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med mere end 40%,
d) salg af foreningens ejendom, eller del heraf,
e) vedtægtsændringer
f) foreningens opløsning,

kræver at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedta-ges med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

§ 28. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og foreningens formand. Refe-rat eller lignende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger bekendtgøres overfor andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelse

§ 29. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

§ 30. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrel-sens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Ge-neralforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.

Stk. 2. Som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges en person fra hver husstand.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende
bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for en resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Møder

§ 31. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en per-son, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særin-teresser i sagens afgørelse.

Stk. 2. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 3. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 32. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald, af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen eller administrator begærer det.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder for-manden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Tegningsregel

§ 33. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, ved formandens for-fald tegnes foreningen af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Administration

§ 34. Generalforsamlingen vælger en administrator til at forestå ejendommens almindelige øko-nomiske og driftsmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte admini-strator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

Regnskab og revision

§ 35. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af formanden og et bestyrelsesmedlem samt administrator.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1/1 til 31/12. Første regnskabsår løber fra 1/1 2000 til 31/12 2000.

Stk. 3. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til general-forsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 20. Forslaget anføres som note til regnskabet.

§ 36. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid af-sætte revisor.

Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaveren senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Opløsning

§ 37. Opløsning ved likvidation forestås ved to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende for-mue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Midlertidige bestemmelser

§ 38. En lejer, der havde brugsret til en bolig i ejendommen ved foreningens stiftelse, og som ikke indmeldte sig på dette tidspunkt kan senere optages som medlem efter bestyrelsens beslut-ning og i henhold til § 4, stk. 2. Bestyrelsens afgørelse kan af den berørte lejer og enhver an-delshaver indbringes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Hvis en udlejet lejlighed bliver ledig skal bestyrelsen efter reglerne i § 15 søge den overdraget til en person, der optages som medlem i foreningen i overensstemmelse med § 3, med mindre lejligheden skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær.

Stk. 3. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekon-trakt med ændringer, der følger af disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. På den stiftende generalforsamling vælges halvdelen af bestyrelsens medlemmer for et år.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. marts 2000 og revideret på:

Den ordinære generalforsamling 8. april 2002
Den ekstraordinære generalforsamling 22. februar 2005
Den ekstraordinære generalforsamling 27. august 2007
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. april 2015 (§ 11, stk. 3, § 13, § 14 litra D og § 14, stk. 3 og § 31, stk. 2)
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. april 2016 (§ 3, stk. 4, § 3A,  § 11, § 12, stk. 2 og 3, § 14, stk. 3, § 20, stk. 2, § 33

I bestyrelsen:

 

Stikordsregister
Administration § 25, stk. 2, § 26, stk. 2 og 3, § 34
Afregning § 23, stk. 4
Andelsbevis § 7
Andelsværdi § 20, § 25, § 35, stk. 2
Bestyrelsen § 29, § 30
Bestyrelsesmøde § 32
Boligafgift § 9, § 25, § 27 b og c
Budget § 25, § 36, stk. 2
Bytte § 14 b
Dødsfald § 17
Ejendomsfunktionærer § 3, stk. 2
Eksklusion § 24
El og VVS tjek § 20, stk. 2.
Erhvervsandel § 20, stk. 5
Forandringer § 11
Forbedringer værdi af § 20, stk. 1 b
Formue beregning § 20
Formue fordeling § 6
Formål § 2
Forslag § 25, § 26, stk. 2
Forsømmelse § 10, stk. 3, § 24 C
Forældrekøb § 3, stk. 4.
Fraflytning § 14
Fremleje § 12
Fri handel § 14, stk. 3
Gene § 24 d
Generalforsamling adgang til § 26, stk. 3
Generalforsamling afstemning § 26, stk 4, § 27
Generalforsamling dagsorden § 25
Generalforsamling ekstraordinær § 25, stk. 2
Generalforsamling indkaldelse § 26
Generalforsamling ordinær § 25
Godkendelse af andelshaver § 3, § 14, stk. 2, § 16, § 23, stk. 2
Godkendelse af forandringer § 11, stk. 4
Godkendelse af vilkår § 23, stk. 3
Habilitet § 31
Husdyr § 13
Husorden § 13
Hæftelse § 5
Indskud § 4, § 6 og § 27, stk. 2
Kommunikation § 3A
Købesum beregning § 20
Købesum betaling § 23, stk. 4
Købesum udbetaling § 23, stk. 4
Løsøre § 20
Lån indskud § 2l, § 22
Lån i foreningen § 5
Mangler ved lejlighed § 20 d, § 23, stk. 5
Medlem § 3
Misligholdelse afbetaling § 24 a, b, f
Navn § 1
Opløsning § 37
Opsigelse § 19
Pantsætning § 7
Påkrav § 24
Referat § 28, § 31, stk. 2
Revisor § 26, stk. 2, § 3, § 36
Salgsaftale § 23, stk. 2
Samliv samlever § 16, § 18
Specifikation af købesum § 20, § 23
Suppleanter § 30
Syn og skøn § 20
Tegningsregel § 33
Testamente § 17
Vedligeholdelse § 10
Vedtægtsændringer § 27
Venteliste § 14
Ægtefælle § 17, § 18
Årsregnskab § 25, § 35