Husorden for A/B Garvergården

 

Download som PDF: Husorden 2017

Affald.

Affaldshåndtering er en dyr post på budgettet. Det bliver hurtigt endnu dyrere pga. ekstragebyrer, hvis vi sjusker.

Alm. husholdningsaffald.

Husholdningsaffald (i forsvarligt lukkede poser) kastes enten i affaldsskakterne på svalegangene eller i containerne i rummet til dagrenovation i skraldehuset på parkeringspladsen. Skarpe og skærende genstande pakkes forsvarligt ind. Affald må ikke henstå udendørs.

Storskrald.

F.eks. møbler, skabslåger, stor emballage, cykler o.l. placeres i rummet til storskrald i skraldehuset. Køleskabe, radio/TV, andet affald med elektronik samt batterier er specialaffald og placeres i rummet til farligt affald og el-skrot i de respektive beholdere, større genstande sættes ved siden af.

Papir.

Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger samt skrive- og tegnepapir lægges i aviscontainerne, der befinder sig i rummet til dagrenovation.

Glas.

Alle glasbeholdere og skår herfra lægges i glascontainer (ved Fakta i Masnedøgade).

Generelt.

Smid aldrig farligt affald i skraldespanden. Miljøfarligt affald (bortset fra batterier og elektronik, der behandles som beskrevet ovenfor) placeres foran skabet mærket ”Farligt affald” i rummet til farligt affald og el-skrot. Viceværten vil tage sig af det efterfølgende.

Hvis man er i tvivl om, hvad der er farligt affald, henvises til listen udgivet og omdelt af Københavns Kommune eller benyt kommunens hjemmeside:

https://www.kk.dk/indhold/farligt-affald

Fællesarealer.

Ophold.

Leg og ophold på fællesarealerne er velset, men tag hensyn til de øvrige beboere. Leg på trapper, svalegange og i vaskeriet opfylder ikke kravet om hensyntagen. Leg på parkeringspladsen er ikke tilladt. Der skal være ro i gården fra klokken 21.

Brandfare.

Arealer, trapper, gange og svalegange m.v. skal holdes ryddelige. De må ikke anvendes til tørring af tøj, henstilling af cykler, barnevogne m.m. eller til oplagring af varer, affald o.l., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. Bygningsreglementet kræver en fri passabel bredde på 1,3 m for disse såkaldt ”Fælles adgangsveje”.

Boldspil.

Fodboldspil i Garvergården, herunder spil op ad mur samt på parkeringspladsen, er forbudt.

Grill.

Brug af grill og åben ild er ikke tilladt på altaner og svalegange.

Svalegange/altankasser.

Altankasser må opsættes på indvendig side af rækværk.

Antenner og paraboler.

Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på ejendommen og tilhørende arealer.

Malede overflader.

Kridttegning på malede overflader er forbudt, da dette kan animere til graffiti, som selvfølgelig også er forbudt.

Fyrværkeri.

Fyrværkeri må kun antændes nytårsaften og kun hvor det kan ske uden fare for mennesker og bygninger. Svalegangene er et eksempel på, hvor det er farligt.

Cykler, barnevogne o.l.

Barnevogne, legetøj, cykler, knallerter m.v. skal stilles på de anviste steder. Til cykler er der opsat stativer og skure. Cykler, der ikke anvendes eller ikke er brugbare, smides ud eller sættes i eget pulterrum. I modsat fald kan sådanne ejendele fjernes uden ansvar ved førstkommende oprydning. Børn under 7 år må gerne cykle i gården.

Motorkøretøjer.

Parkering.

Parkering af biler op til 3500 kg må finde sted på de afmærkede parkeringspladser. Hvis din bil er for stor til at være i de overdækkede båse, så sæt den udenfor. Du har ikke krav på to båse. Motorcykler, scootere og knallerter parkeres i båsene markeret med ”MC”.

Ejendommens parkeringspladser er til fri og gratis afbenyttelse for ejendommens beboere. Parkeringspladserne må dog ikke benyttes til langtidsparkering udover 2 måneder.

Da der er meget få parkeringspladser i forhold til antallet af lejligheder, er det kun tilladt at parkere én bil pr. husstand på pladsen.

Vask og reparation.

Motorvask og reparationer, som kan give anledning til spild af benzin- eller olieholdige produkter er forbudt på ejendommen.

Badeværelse/toilet

Vand er dyrt og en fælles udgift for alle. Derfor skal der vises omtanke ved brug.

Vandspild.

Vandspild undgås og dryppende haner og utætte cisterner skal omgående udbedres (andelshavere) eller anmeldes til viceværten (lejere).

Toilet.

Brug kun toilettet efter sit oprindelige formål. Du har selv bøvlet, hvis det tilstoppes.

Afløb.

Gulvafløb skal ofte renses for at undgå tilstopning, og afløb skal efterses løbende for eventuelle utætheder for at undgå udsivning af vand i konstruktionen.

Udluftningskanal.

Udluftningskanalen skal ligeledes renses regelmæssigt, for at korrekt udluftning kan opretholdes. Den midterste runde enhed skrues ud, og der renses for støv og skidt. En test kan udføres ved (lukket dør til badeværelset) at holde en et stykke A4-papir op foran kanalen og se om papiret fastholdes ved sug fra kanalen.

Badekar.

Badekar er kun tilladt med bestyrelsens godkendelse.

Køkken.

Afløb.

Afløbene i Garvergården er temmelig følsomme, da de desværre er bygget med ringe fald. Skån afløb og kom f.eks. fedt, kaffegrums o.l. i skraldespanden. Det anbefales KUN at benytte varmt (f.eks. kogende) vand for afhjælpning af tilstoppede afløb. Benyt ikke kaustisk soda (det kan stivne som beton i vandlåsen).

Vaskeri.

Vaskeriet.

Vaskeriet skal afleveres ryddeligt og maskinerne rengjorte. Vaskemaskinerne reserveres i det ønskede tidsrum, hvilket ikke er muligt med tørretumblerne, som i princippet kan benyttes frit. Dog har man, ved reservering af vaskemaskine, fortrinsret til efterfølgende benyttelse af tørretumblerne, hvilket skal respekteres af øvrige brugere.

Vaskemidler.

Det anbefales at benytte sæbe og skyllemiddel fra vaskeriet, idet det passer til det blødgjorte vand, som anvendes i maskinerne.

Dyr.

Husdyrhold.

Stk.1. Det er tilladt at holde hund og kat, dog kun 1 husdyr pr. husstand. Udover de racer, der ved lov ikke er tilladt at holde i Danmark, er det i Garvergården ikke tilladt at holde schæferhund, rottweiler og dobermann.

Stk. 2. Se bilag A om spilleregler for at holde husdyr i Garvergården.

Stk. 3. Et medlem har altid ret til at holde førerhund uanset race.

Fodring af fritlevende dyr.

Lad være med at fodre fritlevende dyr, da det tiltrækker rotter og duer, som lever i nabolaget.

Musiceren.

Musik.

Brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv m.v. må ikke genere ejendommens øvrige beboere.

Støj.

Husholdningsmaskiner.

Anvendelse af vaskemaskiner og lignende, støjende, tekniske hjælpemidler skal foregå mellem klokken 7.00 og 22.00.

Boremaskiner.

Anvendelse af boremaskiner må kun finde sted mandag til fredag mellem klokken 8.00 og 20.00 og på lørdage, søn- og helligdage i tidsrummet mellem klokken 10.00 og 17.00.

Denne husorden, vedtaget på AB Garvergårdens generalforsamling den 19. april 2017, erstatter tidligere husorden for AB Garvergården. Spilleregler for at holde husdyr (bilag A) vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. april 2013. Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2014.

BILAG A

Spillereglerne for at holde husdyr i Garvergården er:

  1. Der kan max gives tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) pr. husstand.
  2. Husdyret skal holdes på en sådan måde, at det ikke er til gene for de øvrige beboere.
  3. Husdyr må ikke forstyrre beboerne med støjende adfærd.
  4. Husdyret må på ingen måde ”ordne” sine efterladenskaber i gården, ej heller op ad facaderne.
  5. Hunde skal være afrettede, således at ejeren/ledsageren har det fulde herredømme over dyret.
  6. Ved ophold i gården  og på svalegange skal husdyret føres i kort snor og være under opsyn. Ophold i sandkasse, ved legehus, ved gynge samt rutchebane er ikke tilladt
  7. Katte må ikke færdes frit på ejendommens område, men skal holdes inde eller være i snor og under opsyn.
  8. Udover de racer, der ved lov ikke er tilladt at holde i Danmark, er det i Garvergården ikke tilladt at holde schæferhund, rottweiler og dobermann.
  9. Ejeren af et husdyr har pligt til at erstatte de skader, dyret eventuelt forvolder.
  10. Tilladelse gælder kun for det konkrete dyr, den er udstedt til

I øvrigt henvises til ”Lov om husdyr” med tilhørende bekendtgørelse og cirkulære, LBK nr. 259 af 12.04.2005 (Hundeloven) og Lov nr. 717 af 25.06.2010, bom bl.a. omfatter forbudte hunderacer:

                      Navn:­                                                                            

 

                      Adresse:                                                                        

                     

                      Race:                                                                             

Undertegnede erklærer sig herved indforstået med ovenstående og sørger hermed tilladelse til at holde hund/kat:

                      Garvergården, den                                  

 

 

                                                                                                                                  

Underskrift

 
Denne side redigeres og opdateres af bestyrelsens webansvarlige.