Husorden for A/B Garvergården

pdf Button

Affald

Affaldshåndtering er en dyr post på budgettet. Det bliver hurtigt endnu dyrere pga. ekstragebyrer, hvis vi sjusker.

Alm. husholdningsaffald

Husholdningsaffald (i forsvarligt lukkede poser) kastes enten i affaldsskakterne på svalegangene eller i containerne på parkeringspladsen. Skarpe og skærende genstande pakkes forsvarligt ind. Affald må ikke henstå udendørs.

Storskrald

F.eks. møbler, skabslåger, stor emballage, cykler o.l. lægges i storskraldscontaineren, som forefindes på ejendommens parkeringsplads ved Jagtvej. Køleskabe, radio/TV og andet affald med elektronik er specialaffald og sættes ved siden af containeren. Så vil viceværten håndtere det.

Papir

Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger samt skrive- og tegnepapir lægges i aviscontainerne, der ligeledes forefindes ved parkeringspladsen.

Glas

Alle glasbeholdere og skår herfra lægges i glascontainer (ved Fakta i Masnedøgade).

Generelt

Smid aldrig farligt affald i skraldespanden – anvend Miljøbilen.

Hvis nogen er i tvivl om, hvad der er farligt affald, henvises til listen udgivet og omdelt af Københavns Kommune eller benyt kommunens hjemmeside

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/sorter-dit-affald/farligt-affald

Fællesarealer

Ophold

Leg og ophold på fællesarealerne er velset, men tag hensyn til de øvrige beboere. Leg på trapper, svalegange og i vaskeriet opfylder ikke kravet om hensyntagen. Leg og fodboldspil på parkeringspladsen samt spil med bold op ad murene er ikke tilladt. Der skal være ro i gården fra klokken 21.

Brandfare

Arealer, trapper, gange og svalegange m.v. skal holdes ryddelige. De må ikke anvendes til henstilling af cykler, barnevogne m.m. eller til oplagring af varer, affald o.l., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.

Boldspil

Fodboldspil i Garvergården og skyde op ad muren samt spille fodbold ud ved parkeringspladsen er forbudt.

Grill

Brug af grill og åben ild er ikke tilladt på altaner og svalegange. Brug af el- og gasgrill er dog tilladt under forudsætning af, at det ikke er til gene for andre.

Svalegange/altankasser

Altankasser må opsættes på indvendig side af rækværk.

Antenner og paraboler

Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på ejendommen og tilhørende arealer.

Malede overflader

Kridttegning på malede overflader er forbudt, da dette kan animere til graffiti, som selvfølgelig også er forbudt.

Fyrværkeri

Fyrværkeri må kun antændes nytårsaften og kun hvor det kan ske uden fare for mennesker og bygninger. Svalegangene er et eksempel på, hvor det er farligt.

Cykler, barnevogne o.l.

Barnevogne, legetøj, cykler, knallerter m.v. skal stilles på de anviste steder. Til cykler er der opsat stativer og skure. Cykler, der ikke anvendes eller ikke er brugbare, smides ud eller sættes i eget pulterrum. I modsat fald kan sådanne ejendele fjernes uden ansvar ved førstkommende oprydning. Børn under 7 år må gerne cykle i gården.

Motorkøretøjer

Parkering

Parkering af motorcykler og biler op til 3500 kg må finde sted på de afmærkede parkeringspladser. Hvis din bil er for stor til at være i de overdækkede båse, så sæt den udenfor. Du har ikke krav på to båse.

Ejendommens bilparkeringspladser er til fri og gratis afbenyttelse for ejendommens beboere. Parkeringspladserne må dog ikke benyttes til langtidsparkering (udover 2 måneder).

Vask og reparation

Motorvask og reparationer, som kan give anledning til spild af benzin- eller olieholdige produkter er forbudt på ejendommen.

Badeværelse/toilet

Vand er dyrt og en fælles udgift for alle. Derfor skal der vises omtanke ved brug.

Vandspild

Vandspild undgås og dryppende haner og utætte cisterner skal omgående udbedres (andelshavere) eller anmeldes til viceværten (lejere).

Toilet

Brug kun toilettet efter sit oprindelige formål. Du har selv bøvlet, hvis det tilstoppes.

Afløb

Gulvafløb skal ofte renses for at undgå tilstopning, og afløb skal efterses løbende for eventuelle utætheder for at undgå udsivning af vand i installationer.

Udluftningskanal

Udluftningskanalen skal ligeledes renses regelmæssigt, for at korrekt udluftning kan opretholdes. Den midterste runde enhed skrues ud, og der renses for støv og skidt. En test kan udføres ved (lukket dør til badeværelset) at holde en et stykke A4-papir op foran kanalen og se om papiret bliver suget hen til kanalen.

Badekar

Badekar er kun tilladt med bestyrelsens godkendelse.

Køkken

Afløb

Afløbene i Garvergården er temmelig følsomme, da de desværre er bygget med ringe fald. Skån afløb og kom f.eks. fedt, kaffegrums o.l. i skraldespanden. Det anbefales KUN at benytte varmt (f.eks. kogende) vand for afhjælpning af tilstoppede afløb. Benyt ikke kaustisk soda (det kan stivne som beton i vandlåsen).

Vaskeri

Vaskeriet

Vaskeriet skal afleveres ryddeligt og maskinerne rengjorte.

Vaskemidler

Det anbefales at benytte sæbe og skyllemiddel fra vaskeriet, idet det passer til det blødgjorte vand, som anvendes i maskinerne.

Dyr

Husdyrhold

Stk.1. Det er tilladt at holde hund og kat, dog kun 1 husdyr pr. husstand. Udover de racer, der ved lov ikke er tilladt at holde i Danmark, er det i Garvergården ikke tilladt at holde schæferhund, rottweiler og dobermann.

Stk. 2. Der nedsættes et ”hunde- og katteudvalg”, der med reference til bestyrelsen udarbejder forslag til spilleregler for at holde husdyr i Garvergården.

Stk. 3. Et medlem har altid ret til at holde førerhund uanset race.

Fodring af fritlevende dyr

Lad være med at fodre fritlevende dyr, da det tiltrækker rotter og duer, som lever i nabolaget.

Musiceren

Musik

Brug af musikinstrumenter, stereoanlæg, tv m.v. må ikke genere ejendommens øvrige beboere.

Støj

Husholdningsmaskiner

Anvendelse af vaskemaskiner og lignende, støjende, tekniske hjælpemidler skal foregå mellem klokken 7.00 og 22.00.

Boremaskiner

Anvendelse af boremaskiner må kun finde sted mandag til fredag mellem klokken 8.00 og 20.00 og på lørdage, søn- og helligdage i tidsrummet mellem klokken 10.00 og 14.00.

Denne husorden, vedtaget på AB Garvergårdens generalforsamling den 24. april 2012, erstatter tidligere husorden for AB Garvergården. Spilleregler for at holde husdyr (bilag A) vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. april 2013. Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. april 2014.

BILAG A

Spillereglerne for at holde husdyr i Garvergården er:

Der kan max gives tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) pr. husstand.

  1. Husdyret skal holdes på en sådan måde, at det ikke er til gene for de øvrige beboere.
  2. Husdyr må ikke forstyrre beboerne med støjende adfærd.
  3. Husdyret må på ingen måde ”ordne” sine efterladenskaber i gården.
  4.  Hunde skal være afrettede, således at ejeren/ledsageren har det fulde herredømme over dyret.
  5. Ved ophold i gården og på svalegange skal husdyret føres i kort snor og være under opsyn. Ophold i sandkasse, ved legehus, ved gynge samt rutchebane er ikke tilladt
  6. Katte må ikke færdes frit på ejendommens område, men skal holdes inde eller være i snor og under opsyn.
  7. Udover de racer, der ved lov ikke er tilladt at holde i Danmark, er det i Garvergården ikke tilladt at holde schæferhund, rottweiler og dobermann.
  8. Ejeren af et husdyr har pligt til at erstatte de skader, dyret eventuelt forvolder.
  9. Tilladelse gælder kun for det konkrete dyr, den er udstedt til

I øvrigt henvises til ”Lov om husdyr” med tilhørende bekendtgørelse og cirkulære, LBK nr. 259 af 12.04.2005 (Hundeloven) og Lov nr. 717 af 25.06.2010, bom bl.a. omfatter forbudte hunderacer:

 

                      Navn:­                                                                            

 

                      Adresse:                                                                        

                     

                      Race:                                                                             

 

 

Undertegnede erklærer sig herved indforstået med ovenstående og sørger hermed tilladelse til at holde hund/kat:

 

 

 

                      Garvergården, den                                  

 

 

                                                                                                                                  

Underskrift

Denne side redigeres og opdateres af bestyrelsens webansvarlige.